In บทความทั่วไป, บทความยอดนิยม

เพราะร่วมกันจึงสำเร็จ

ในโลกยุคปัจจุบันที่เราทำงาน สื่อสารกันในทีมได้อย่างหลายทางมากขึ้น แต่การที่จะมาเจอกันแบบเห็นหน้าเห็นตากลับน้อยลง ซึ่งการมาพบเจอกันมีข้อดีช่วยให้ปัญหาเรื่องราวต่างๆแก้ไขได้ง่ายขึ้น เข้าใจได้ง่ายขึ้น มีอารมณ์ร่วมในการเข้าถึงเรื่องราวได้ดีขึ้น

ถ้าทุกฝ่ายในองค์กรต่างมุ่งแต่ทำงานของตนโดยไม่มีการพูดคุยกันกับฝ่ายอื่น การพัฒนาในองค์กรก็อาจจะทำได้ยากและช้าลง จึงเป็นที่มาขอ co-creation space พื้นที่ ที่เปิดรับพนักงานในทุกๆแผนกให้มาพบปะพูดคุย แสดงความคิดเห็น วางแผน ตั้งแต่เรื่องทั่วไป ปัญหาในองค์กร  การวางแผน หรือแม้กระทั่งการสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ๆ

co-creation space จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่ช่วยผลักดันให้องค์กรก้าวข้าม “comfort zone” ในขณะเดียวกันกล้าที่จะเผชิญความกลัวที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาด โดยการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้กับพนักงานด้วยการทำงานร่วมกัน

co-creation space คือกุญแจสำคัญที่จะสร้าง “Competitive Advantage” ให้กับธุรกิจ ทำให้เกิดสิ่งใหม่ในองค์กร กระตุ้นและให้อิสระในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ และ นั้นจะทำให้เกิดธุรกิจที่แปลกใหม่มีเอกลักษณ์และเกิด “คุณค่า” ทางธุรกิจสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า “Customer Loyalty” คงจะเกิดตามมาในไม่ช้าอย่างแน่นอน

สร้าง co-creation space เริ่มได้วันนี้ไม่ว่าองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก ถ้ามีพื้นที่ว่างหรือห้องว่างภายในสำนักงานลองปรึกษาเรา เราพร้อมจะช่วยสร้างสรรค์ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่เรามี

เพราะสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้ถ้าเราช่วยกัน

Recent Posts